Formål og regler for Borup Idrætsforening Svømmeklub
 
1. Navn
Foreningens navn er: Borup Idrætsforening – Svømmeafdelingen, I det følgende kaldet Klubben. Klubbens hjemsted er Borup. Klubben er en underafdeling af Borup Idrætsforening (BIF), med hvem Klubben samarbejder, og hvis regler Klubben er underlagt. Borup Idrætsforenings vedtægter kan ses her

2. Klubbens formål er
At skabe interesse for og udbrede kendskabet til Svømning.
At gøre barnet fra 0-6 år trygge ved vand.
At indøve enkelte svømmefærdigheder.
At give barnet en glæde ved at svømme.

3. Optagelse af medlemmer
Et barn i alderen 0-6 år, hvis forældre kan tilslutte sig klubbens formål og regler, kan optages som medlem.
Klubben optager barnet på svømmehold via tilmelding på www.bifsk.dk
Der er mulighed for at barnet kan skrives på venteliste til hold via www.bifsk.dk
Udmeldelse sker enten elektronisk via ww.bifsk.dk eller ved at maile til klubbens formand, senest 14 dage før udløbet af en kontingentperiode.

4. Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen.
Der kræves som udgangspunkt ikke kontingent for, at skrive et barn på venteliste til et hold, men bestyrelsen kan vælge at opkræve et mindre beløb.
Kontingentet opkræves efter bestyrelsens skøn halv- eller helårligt.
For at barnet kan tilmeldes et hold kræves on-line betaling.
Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen fritage medlemmer for kontingent samt helt eller delvis eftergive kontingentrestancer eller anden skyld til klubben efter skriftlig anmodning fra den pågældende.

5. Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde Klubbens regler samt alle beslutninger truffet af bestyrelsen eller af hovedforeningens bestyrelse.
Klubbens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler og behandle klubbens materiel på forsvarlig måde. Utilbørlig optræden ved bassinet og uforsvarlig omgang med klubbens materiale kan medføre bortvisning fra klubben samt erstatningskrav efter almindelig erstatningsregler, såfremt bestyrelsen skønner det rimeligt.
Alle børn, under ca. 4 år, skal ledsages af en person over 16 år i vandet. På hold (børn fra ca. 4 år) hvor børnene er alene i vandet med instruktøren, kan tilsynet dog overdrages til andre ledsagere. For uddybelse se venligst de enkelte holdbeskrivelser.

6. Udelukkelse af medlemmer
Manglende overholdelse af forpligtelser beskrevet ovenfor kan medføre udelukkelse af klubben ved en bestyrelsesbeslutning.
Instruktører har mulighed for at bede et barn forlade vandet og evt. også svømmesalen, hvis barnets adfærd og opførsel er forstyrrende for undervisningen. Instruktøren har alene ret til at lave denne vurdering.