Her følger referaterne fra en masse generalforsamlinger gennem tiderne med nyeste først:

 

GENERALFORSAMLIG BIFSK 29.3.2023

Tilstede: 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 instruktører, 2 medlemmer.

 1. Valg af dirigent: Jesper Breddam.

Valg af referent: Susanne Lindballe.

Valg af stemmetællere blev udsat til evt behov.

Generalforsamlingen er varslet efter gældende regler.

 1. Formandens beretning: Vi har masser af medlemmer og folk på venteliste. Vi har lidt problemer med at skaffe frivillige.

2022 kørte fint. Vi startede året med en corona nedlukning, men kom op at køre igen. Tilmelding til den nye sæson startede fint, indtil klubmodul ødelagde betalingssystemet.

Lige inden sæsonstart får vi skaffet de sidste instruktører, så alle hold kan starte op, tirsdagsholdene starter dog med afløsere grundet planlagt sygdom. Vi bruger december på at skaffe nye instruktører, da vi i november meddeles at 2 instruktører stopper. Vi får dem skaffet i sidste øjeblik, så alle hold kan fortsætte i 2023. Vi sætter stor pris på alle vores faste instruktører og alle vores afløsere.

Bassinet har i indeværende sæson desværre været nedlukket et par gange pga. utætheder, dette har medført ærgelige aflysninger af svømning, men er desværre ikke noget vi har haft indflydelse på.

I løbet af året blev vi kontaktet af Borup Tennis som ville høre om vi, og de øvrige foreninger i BIF, ønskede at hjælpe med etableringen af 2 paddelbaner i Borup. Jesper og Annette var til møde herom, og det blev besluttet i bestyrelsen at vi godt ville bidrage med et lån på 100000kr som ønsket, da vi i BIFSK har en fin egenkapital og gerne vil bidrage til lokalmiljøet. Lige nu ved vi ikke om de får brug for vores bidrag.

Jan Lund modtog prisen som årets ungdomsleder ved BIF’s repræsentantskabsmøde i 2022, for sit engagement i klubben hvor han både underviste babyer om søndagen og børneholdene om torsdagen. Stort tillykke med prisen.

3+4. Årsregnskab og budget: Regnskab er godkendt og revideret af Lysehøj Revison. Regnskab samt budget  er fremlagt og godkendt ved generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag: Der var ingen.

6. Valg af bestyrelsen:

Jesper, Formand er ikke på valg.

Annette, kasserer var på valg og blev genvalgt.

Andréa var ikke på valg, men ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Bettina var ikke på valg, men ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Michelle udtrådt af bestyrelsen i efteråret.

Susanne udtrådt af bestyrelsen i januar, men lod sig genvælge for den kommende sæson.

Henrik blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Den nye bestyrelse er:

Jesper Breddam, Formand

Susanne Lindballe, Næstformand

Annette Sauer, Kasserer

Henrik Rubæk Dahl, Bestyrelsesmedlem.

Evt. Vi snakkede en del om hvordan man kunne højne fællesskabet i klubben. Hvordan får vi medlemmerne og de frivillige til at føle ejerskab af klubben. Der blev snakket om muligheden for fælles arrangementer. Evt noget sommersjov ved stranden ved Kimmerslev Sø, eller fællestur til Køge eller Ringsted svømmelande. Hvis nogen har gode idéer og lyst til at hjælpe med det, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Referat fra generalforsamling i BIFSK søndag d. 27. marts 2022 kl. 12.30-13.30 i Oasen

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Andréa Jensen blev valgt til dirigent Michael Koch blev valgt til referent. Jan Lund og Michelle Kappel blev valgt til stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden Formandens afgave på vegne af bestyrelsen beretning for det forgangne år. Beretningen kan læses herunder:

2021 startede og sluttede med coronanedlukning. I december 2020 lukkede vi ned for hvad, vi troede, skulle være en forlænget juleferie. Den ferie viste sig at vare indtil 26. april!! Da åbnede vi op for børnehold med en del restriktioner. Vi fik alle instruktører med på at udvide sæsonen til 6. juni eller længere. Voksenholdene startede i starten af maj - med Coronapas, som også var påkrævet deltagerne på sidste års generalforsamling 26/5-21! I december 2021 for tre måneder siden lukkede vi så ned for en forlænget juleferie fra 18/12 (kun søndag aflyst) og begyndte igen allerede 9/1-22. Under coronanedlukningerne har vi valgt at betale alle instruktører og afløsere som om, svømningen var gennemført. Ved at forlænge sæsonen 2020/2021 indtil 6. juni fik vi også mulighed for at gennemføre invitationsprocessen til næste sæson tilfredsstillende. Sæsonen var kørt lidt på pumperne: Events i stedet for onsdagshold, løse livreddere, flere der startede og stoppede igen. Skiftende folk på torsdagsholdene. Men i juni 2021 kunne vi altså åbne tilmelding til en sæson 2021/2022 med fuld instruktørbesætning og fuldt holdudbud: 22 hold. Tunfiskeholdene ligger stadig på to forskellige dage - med to forskellige instruktører, Michelle og Emre. Vi kunne ikke få haltiderne til at passe med de andre svømmeklubber. Men holdene har kørt super godt, og vi er taknemmelige for, at de begge har villet komme hver uge for bare 45 min. undervisning. Til gengæld har vi haft en del færre medlemmer i sæsonen. Det skyldtes, at vi startede op med en del lavere deltagertal på holdene pga. corona. Det var egentlig planen at opjustere dette ved at tage flere medlemmer ind fra vores særdeles bugnende ventelister i løbet af sæsonen. Men en kombination af især coronaspøgelset med skyhøje smittetal samt en måske lidt ubeslutsom bestyrelse, et svært koordineringsarbejde, instruktørskifte mv har fået os til at beholde status quo. Ny sæson med Susanne, Emre, Michelle og Linda - og med to nye hjælpeinstruktører - foruden…. Bettina stoppede med torsdagshold - travlhed og uddannelsesfærdiggørelse. Jan overtog, Malu med livredder. DER var IKKE kursus august 2021 - Sanne Skov aflyste. To var på babykursus med overnatning, det var godt men hårdt! Andréa tilbød erfaringsudveksling nogle lørdage - der blev gennemført 1 lørdag med dette. Det blev fra forsamlingen kommenteret, at der ønskedes bedre opfølgning på kursustilbuddene til de enkelte instruktører. Formanden opfordrede til, at den efter generalforsamlingen nytiltrådte bestyrelse straks efter konstituerede sig mhp. at udpege en kursusansvarlig.

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/ kassereren Kassereren gennemgik regnskabet Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fremlæggelse af budget v/ kassereren Klubben fremlægger traditionelt ikke budget, da udgifter fra år til år er variable på flere af regnskabsposterne, og på de fleste er statiske og beregnelige (faste udgifter). Denne baggrund, samt omstændigheder, der muligvis ville kunne ændre på denne praksis blev der redegjort nærmere for atf kassereren. Fremlæggelsen af baggrunden for det manglende budget blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Jesper Breddam – på valg (genopstillede) Andréa Jensen – på valg (genopstillede) Bettina Johansen – på valg (genopstillede ikke) Michael Koch – ikke på valg, men genopstillede ikke. Michelle Kappel opstillede. Susanne Lindballe opstillede. Jesper Breddam blev valgt til formand. Michelle Kappel blev valgt som bestyrelsesmedlem. Susanne Lindballe blev valgt som bestyrelsesmedlem. Bettina Johansen blev valgt som suppleant i bestyrelsen. Andréa Jensen og Anette Sauer fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen (med undtagelse af formanden, der er valgt af generalforsamlingen) konstituerer jf. vedtægterne sig selv. Den nærmere konstituering, særligt ift., om det er Michelle Kappel eller Susanne Lindballe, der er på valg igen i 2023, vil fremgå af af bestyrelsesmødereferatet.

7. Evt.

/Michael Siltan Koch

Generalforsamling i BIFSK onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00 i Oasen

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Til dirigent blev valgt Lisbeth

Til stemmetællere blev valgt Anne og Lunde.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Bestyrelsen redegjorde for bestyrelsens arbejde, herunder, at forgangne sæson var præget af udfordringer med at skaffe frivillige, der ville være instruktører. Det lykkedes, især med hjælp fra Jan Lund, at få instruktører på alle hold, på nær onsdagsholdene. Det var ærgerligt for onsdagsholdene, men udfordringen var betragteligt større, idet der inden sæsonstart faktiske manglede 6 instruktører. I løbet af efteråret var der en del coronarestriktioner, men svømning blev gennemført trods disse. 2 instruktører stoppede midt i sæsonen, og de ramte hold blev dækket af de allerede igangværende instruktører og en enkelt bedsteforælder til et barn i klubben. Formanden rettede til dem en stor tak og understregede, at det er pga. sådan hjælp, at klubben kan fortsætte med at tilbyde svømning. 2 helt nye instruktører, der fik livredderkursus og var klar, kom pga. coronanedlukning aldrig i gang. Der var i klubben et tilfælde af covidsmitte på et voksenhold mandag, hvilket resultererede i, at begge voksenhold skulle testes og isoleres pga. reglerne om nærkontakt. Der indløb dog ingen meldinger om yderligere smittede. Sæsonen 2020/2021 blev forlænget med 1 måned for at medlemmerne skulle nå at have lidt mere end en enkelte gang svømning. I indeværende sæson blev kontingentet nedsat til 500 kr. og i næste sæson vil der yderligere blive sæsonkontingentopkrævning til 1 kr. for medlemmer, der gentilmelder sig en ny sæson.

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

Kassereren fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Kassereren oplyste, at Borup Idrætsforening har indledt samarbejde med en ny revisor.

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren

De 44.000 kr., der er overført til næste sæson skal dække alle omkostningsgodtgørelser. Med en nogenlunde fast halvårlig udgift på ca. 45.000 kr., vil der til næste sæson derfor skulle budgetteres med et årligt underskud på ca. 40-50.000 kr., da næste års opkrævning til kontingent vil være på 1. kr. for det første halvår af sæsonen for inviterede medlemmer fra sæson 2020/2021 (dermed 351 kr. for en hel sæson). For nye medlemmer er prisen 700 kr. Man er “nye medlemmer”, hvis man ikke har været medlem i sæsonen 2020/2021.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg var Anette Sauer. Anette ønskede at genopstille og blev valgt.

På valg var Lisbeth Hedal Hansen. Lisbeth, der var trådt ind i bestyrelsen for et år siden som suppleant ønskede ikke at genopstille. (Lisbeth ønskede at assistere som afløser i klubben).

Bettina Gerlund Johansen ønskede derfor at stille op til bestyrelsen. Hun blev valgt ind i bestyrelsen for 1 år, idet hendes post (før: Lisbeth Hedals post) vælges ind i lige år.

På valg var Michael S. Koch. Michael ønskede at genopstille og blev valgt.

7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

Repræsentantskabsmøde med uddeling af lederpokaler, valg til FU (inkl. ny kasserer!) mv. foregår torsdag den 10. juni kl. 19 i Boruphallen.

Interesserede medlemmer, herunder i særdeleshed medlemmer med interesse i kasserervirksomhed, kan med fordel deltage med henblik på at repræsentere svømmeklubben blandt alle de øvrige idrætsforeninger. I hovedforeningen skal der findes en ny kasserer.8. Eventuelt

FOF har arrangeret et foredrag med Bente Klarlund 2. september kl. 19.00 i Borup. Medlemmer af Borup Idrætsforening kan deltage for 50 kr. i stedet for de fastsatte 150 kr.

Anne ønsker, at der bliver indkøbt et kryds-og-bolle-spil til bassinet.

Søpølsen er flad og skal pumpes. Bestyrelsen kontakter Køge Svømmeland.

For “bortblivere” ønskes der lidt klarere regler for eksklusion.

For børn, der tilmeldes et ikke-alderssvarende hold, rejste Andreá et spørgsmål vedr. muligheden for at sikre, at der ikke kommer ikke-alderssvarende børn på holdene. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at der til Søløver og Delfiner kan poppe relevant “advarsels”-tekst op ifm. tilmelding, og/eller at holdnavnene ændres til fx “Delfiner-øvede” og “Delfiner-begynder”, så det kalder på opmærksomhed ifm. at få tilmeldt børnene det korrekte hold. Dette med henblik på at undgå for stor differentiering i niveau blandt børnene.

HIIT og Rokker fortsætter juni måned ud, så holdene slutter 28. juni.

Til sæsonafslutningen skal instruktøren selv indkøbe noget slik m.v. til medlemmerne til ca. 20 kr. pr. medlem (husk coronainddeling af tingene i separat emballage). Kvitteringen herfor fotograferes eller scannes og sendes til kasserer Anette Sauer på ca.sauer@mail.dk.

/Michael S. Koch

 

 
2020:
Kære medlemmer af Borup IF svømmeafdeling
Det er tid for årets ordinære generalforsamling i svømmeklubben. Den finder sted:
Søndag den 22. marts kl. 12.15 i "Oasen", Aktivitetshuset, Møllevej 11 i Borup (lige ved siden af svømmesalen)
Kom og hør om arbejdet med svømmeklubben, stil spørgsmål, kom med forslag til bestyrelsen, hør hvad pengene går til, hvad er planene for næste sæson osv. Vi håber, at rigtig mange instruktører også vil komme denne dag, så der også bliver mulighed for at stille spørgsmål til dem :-)
Vi har brug for frivillige til at deltage i arbejdet for at bevare og udvikle vores skønne svømmeklub, så vi i forhåbentlig mange år endnu kan fortsætte med at tilbyde svømning og bevægelse i vand til børn og voksne i Borup. Vi har ledige pladser i bestyrelsen, og vi har brug for instruktører til holdene. Kom og hør nærmere om dette til generalforsamlingen.
Hvis du har et forslag, som du ønsker behandlet af generalforsamlingen, bedes du indsende forslaget til bestyrelsen på info@bifsk.dk. Hvis du allerede nu ved, du vil stille op til en af posterne, så kontakt os også :-)
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6a. Valg af formand. Jesper Breddam genopstiller.
6b. Valg af 2 menige medlemmer - her søger vi TO NYE MEDLEMMER, da Sanne Lytje Kjær ikke genopstiller, og Mark Skouenborg er udtrådt.
6c. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af repræsentanter til Borup Idrætsforenings repræsentantskab (først og fremmest for at deltage til repræsentantskabsmødet i april)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Anette, Sanne, Michael og Jesper
Borup IF svømmeafdeling
 Denne GF blev udskudt, da Coronavirus lukkede landet ned samme forår. Mødet blev i stedet afholdt i august:

Referat fra generalforsamling i BIFSK

onsdag d. 26. august 2020 kl. 19.00 - 20.00 i Oasen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

- Som dirigent blev valgt Andréa Jensen

- Som stemmetællere blev valgt: Lisbeth Hansen og Irene Lintrup

- Som referent blev valgt Michael Siltan Koch

- Dirigenten konkluderede, at forsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

“Bestyrelsens beretning 2020:

Sidste sæson gik egentlig ok indtil Coronanedlukning. Der var undervejs den udfordring, at en hjælpetræner, som stod for mandagsholdene stoppede til jul, og Michael overtog holdene. Et af bestyrelsesmedlemmerne stoppede i samme forbindelse.

Svært at få nye instruktører - også til sidste sæson som måtte startes med uerfaren instruktør og et tunfiskehold mindre.

Corona lukkede for svømningen fra 12. marts. Trænerne fik omkostningsgodtgørelse, og medlemmerne fik ikke penge tilbage. Vi ville udnytte chancen for at være i god tid til at planlægge den nye sæson. Men så viste det sig, at INGEN trænere ville fortsætte deres hold…!

Tilmelding tyder igen i år på uændret stor interesse for at gå til svømning. Alle der har tilmeldt sig burde være bekendt med, at vi ikke havde instruktører nok til de hold, vi åbnede for tilmelding til.

Der er pt. aftaler på plads med to instruktører. Vi holder første livredderprøvedag på lørdag, og lørdag den 19. september har vi aftalt et lokalt kursus med en af Danmarks absolut bedste kursusholdere for baby- og børnesvømning.

Bestyrelsen mangler det fulde overblik over konsekvenserne af coronareglerne for at afvikle svømmeundervisningen. Vi opfordrer i dag til, at nogle medlemmer tager denne udfordring op, SÅ VI KAN AFLASTE DE NYE INSTRUKTØRER, DER HAR NOK af nye udfordringer…

Desuden søger vi to nye bestyrelsesmedlemmer - en har meldt sig på banen som kandidat.”

3. Status om instruktører i år - hvad gør vi??

- Der er indløbet en interesse fra en 16-årig på en instruktørpost.

- På mødet fremkom en fremmødt med interesse for at hjælpe med andet i klubben end at være instruktør.

- Et medlem fremkom med en idé om at kontakte andre klubber og spørge om der var frivillige dér, der kunne assistere som trænere.

- Et medlem fremkom med en idé om at de unge pædagogmedhjælpere ved pasningsinstitutioner kunne spørges ind til muligheden for at assistere som trænere.

- Det blev foreslået, at klubben mere aktivt oplyser om kravene og mulighederne i trænerfunktionen.

4. Coronaretningslinjer og frivillige

- Det blev foreslået, at medlemmer, der skal ind og svømme, kommer til tiden og går ind ved garderoben, og de, der har svømmet og klædt om går ud gennem svømmesalen og tager fodtøj på i gangen med håndvaskene, men inden døren ind til garderoben. Derudover skal der laves nogle tidsperioder, hvor holdets forskellige medlemmer tildeles badetid.

- Det blev foreslået, at der laves en regel, der lyder, at i tilfælde af, at der konstateres tilfælde af positiv covid-19-test, skal medlemmet kontakte klubben og videregive oplysninger, så bestyrelsen kan orientere om, at der på pgl. hold er konstateret smitte og derudover træffe de rette foranstaltninger.

- Simon Stenfeldt meldte sig som frivillig til at udfærdige retningslinjer til klubbens medlemmer og udfærdige handleplan for konkret og korrekt håndtering af svømmematerialer, samt bevægelse og ophold i sal og omklædning. Han vil så vidt muligt fremlægge sine anbefalinger til bestyrelsen inden sæsonstart.

5. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

- Kassereren gennemgik årsregnskabet, der er godkendt at revisor.

- Forsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

6. Fremlæggelse af budget v/kassereren

- Forsamlingen godkendte, at bestyrelsen ikke fremlagde et budget.

7. Indkomne forslag

- Der var ingen forslag indkommet.

-

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er formand (Jesper genopstiller) og best.medl. (Sanne genopstiller ikke). Der er desuden en ledig plads i bestyrelsen. Andréa Jensen har meldt sig som kandidat til én af de to ledige pladser.

- Jesper Breddam blev valgt til formand.

- Andréa Jensen blev valgt til bestyrelsen.

- Lisbeth Hansen blev valgt som suppleant i bestyrelsen.

- Da der ikke blev valgt et femte bestyrelsesmedlem, træder Lisbeth Hansen ind i bestyrelsen for 1 år fra d.d.

9. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

- Et “Coronaudvalg” blev nedsat og som medlemmer af udvalget meldte Simon Stenfeldt, Jan Vejlin og Jesper Breddam sig.

- Som repræsentanter til repræsentantskabsmødet blev ingen valgt, idet ingen meldte sig.

10. Eventuelt

- Igen blev det pointeret, at bestyrelsen bør fremhæve goderne, mulighederne og kravene til at være træner.

Dirigenten hævede mødet kl. 2023 og formanden takkede for god ro og orden.

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Oasen, torsdag den 27. juni 2019 kl. 19.30-20.30.
Til stede var bestyrelsen og 3 medlemmer.
Formanden erklærede forsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Han redegjorde
kort for, at der i den oprindelige indkaldelse stod, at mødet startede kl. 19.00, men at der i
opfølgende mails var oplyst, at tidspunktet var kl. 19.30. Dette vurderes ikke at have nogen
indflydelse på lovligheden af mødet, da der var bestyrelsesmedlemmer til stede i
Aktivitetshuset fra kl. 19.00, og ingen tilsyneladende var mødt op forgæves.
Bestyrelsen redegjorde nærmere for årsagen til indkaldelsen; at der ønskedes flere frivillige
valgt ind i bestyrelsens svømmeklub.
På baggrund af fremmødet blev der ikke med generalforsamlingens samtykke ikke valgt en
dirigent eller nogen stemmetællere.
Dagsorden:
1. Valg af bestyrelsesmedlem.
Sanne Lythje Kjær stillede op som medlem i bestyrelsen.
Mark Skouenborg stillede op som medlem i bestyrelsen.
Jan Mose Nielsen stillede op som suppleant i bestyrelsen.
Alle 3 blev valgt til det, de stillede op til.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsatte i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen herefter består af
5 medlemmer.
Bestyrelsen var meget tilfreds med, at det kunne lade sig gøre at udvide bestyrelsen til 5
medlemmer, og endda få en suppleant også.
Herefter blev nogle praktiske ting planlagt, herunder den nye bestyrelses første
bestyrelsesmøde, der blev planlagt til at finde sted søndag d. 18. august 2019 kl.
15.00-17.00 hos Sanne, Dyndetvej 5.
Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 20.30.
 

Ordinær Generalforsamling i BIFSK

9. april 2019 i Oasen
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af udsendte vedtægter for BIFSK.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
8. Eventuelt
 
Ad 1
Til dirigent blev valgt Majbrit Jensen. Dirigenten erklærede forsamlingen for lovligt indkaldt,
og derfor beslutningsdygtig. Som stemmetællere blev valgt Michael Koch og Jesper
Breddam.
Ad 2
Formanden berettede kort, at foreningens medlemstal var voksende, og at det derfor kunne
se ud som om, at klubben var i vækst. Men “bag facaden” var der udfordringer, blandt andet
holdlukning af Tunfiskeholdet om tirsdagen. Det har været meget svært at finde frivillige til at virke
som instruktører. Det har generelt været svært at drive forening. Derfor er det meget
vanskeligt at planlægge en ny sæson. Indeværende sæson har været ramt af flere
sidste-øjebliksløsninger, bl.a. på Rokker og torsdagshold, der har været hjulpet af afløsere.
Alt i alt har det været en turbulent sæson, hvor bestyrelsen har haft en tiltro til, at holdene
var sat og planlagt, men at de mange pludselige instruktørafbud har medvirket til at skabe en
masse uro, er et faktum. Efter den ekstraordinære generalforsamling, har bestyrelsen
udarbejdet vedtægter for klubben og talt om en mødestruktur, der er afprøvet på
bestyrelsesmøderne med god virkning. Formålet skulle være at skabe et godt og konstruktivt
samarbejde fremover.
Ad 3
Kassereren aflagde beretning om regnskabet for året 2018 og besvarede spørgsmål til
posterne på resultatopgørelsen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4
Kassereren redegjorde for, at forventningen til opgørelsen af næste regnskabsår ville ligne
den i indeværende sæson.
Ad 5
a. Bestyrelsen havde udarbejdet vedtægter for foreningen. Vedtægterne blev godkendt.
Ad 6
Til bestyrelsen blev valgt Michael Siltan Koch til næstformand og Anette Munch Sauer til
kasserer. Majbrit Jensen udtrådte af bestyrelsen. Der blev ikke valgt yderligere personer ind
i bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede at finde 2 bestyrelsesmedlemmer, og ville efterlyse disse
via mail til medlemmerne. Jesper Breddam var ikke på valg og fortsatte som formand.
Ad 7
Der var ingen, der meldte sig til at være repræsentanter for foreningen ved
repræsentantskabsmødet. Jesper vil forsøge at kontakte relevante personer, der kan
repræsentere foreningen, så dens behov bedst imødeses. De evt. udfundne personer vil
blive forelagt bestyrelsen til vurdering.
Ad 8
Maiken Jensen ønskede til næste sæson at have tirsdagshold.
Der var ikke yderligere at behandle under punktet.
Dirigenten erklærede forsamlingen for ophævet og takkede for god ro og orden.
 
 
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.30 i Oasen, Møllevej 11, 4140 Borup 
ved Borup Idrætsforenings Svømmeklub (BIFSK)
 

Dagsorden d. 31.10.2018:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Redegørelse for problemerne i bestyrelsen. Spørgsmål.

3. Afstemning af formandsposten.

4. Tak for i aften

Efter en af næstformanden kort præsentation af årsagen bag indkaldelsen, fortsatte forsamlingen direkte til punkt 1.
ad 1.
Næstformanden forestod valget af dirigent, referent og 2 stemmetællere. Følgende blev valgt uden yderligere opstillede kandidater: Louise Paulsen (mor til Arjun) blev valgt som dirigent. Thomas Kam og Peter Hoff-Jensen blev valgt som stemmetællere. Michael Siltan blev valgt som referent. Herefter overtog dirigenten ordet og indledte med at konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt. Dirigenten udredte herefter ved forespørgsel ud i forsamlingen, hvem blandt de fremmødte, der var stemmeberettigede. Antallet blev noteret af sekretæren. Det blev besluttet uden indvendinger på forsamlingen, jf. klubbens tidligere praksis, at instruktører og hjælpeinstruktører og forældre har stemmeret, men kun 1 pr. fremmødt repræsentant for eget 1 barn under 16 år, eller hvis den fremmødte selv var 16 år. I så fald tildeltes man 1 stemme, uanset hvor mange børn, man måtte have. FU-repræsentanten Børge fik lejlighed til at udtale sig om tolkningen, og henstillede til, at bestyrelsen fremadrettet fik vedtaget afdelingsvedtægter, der regulerede spørgsmålet uden at være i konflikt med idrætsforeningens hovedvedtægter.
ad 2.
Jesper Breddam redegjorde for det fornuftige i, at bestyrelsen lagde ud med at redegøre for problemerne i bestyrelsen, i stedet for, at han skulle indlede med sin redegørelse. Dirigenten spurgte bestyrelsen om den var villig til at lave denne ændring i programmet, og den indvilligede. Anette Sauer, kasserer, lagde derfor ud med at fremlægge problemstillingen for generalforsamlingen. Der blev af dirigenten afsat tid til at generalforsamlingen, herunder bestyrelsen, kunne stille uddybende spørgsmål. Dirigenten tillod efter forslag fra et medlem, at bestyrelsens medlemmer redegjorde for deres stillingtagen til, hvorvidt de ønskede at fortsætte i bestyrelsen eller ej, afhængig af udfaldet af afstemningen jf. pkt. 3. Majbritt ønskede ikke at fortsætte uanset hvad. Anette var i tvivl, og kunne ikke tage stilling til spørgsmålet. Michael tilbød at blive uanset hvad. Marlene ønskede ikke at blive i klubben, hverken som bestyrelsesmedlem eller instruktør og med virkning pr. fredag den 2. november, såfremt Jesper blev valgt som formand. Jesper ville ikke være en del af svømmeklubben, såfremt han ikke blev valgt som formand. Herefter redegjorde Jesper for sin side af problemstillingen. Herefter afsatte dirigenten tid til, at generalforsamlingen kunne stille spørgsmål. Efter en kort pause fortsatte programmet til pkt. 3
ad 3.
Kandidater: Kandidaterne blev af dirigenten anmodet om at give sig til kende. Der var én kandidat ud over Jesper: Kandidat 1: Jesper Breddam Kandidat 2: Marianne Sørensen Marianne Sørensen præsenterede sig selv. Hun er aktiv i idrætsforeningslivet i Ringsted, og har en del erfaring derfra. Hun håbede på at få noget overleveret fra Jesper, såfremt hun blev valgt. Afstemningen blev gennemført i overensstemmelse med dagsordenen og opgjort som følger: 1. Jesper Breddam: 15 stemmer 2. Marianne Sørensen: 11 stemmer Blanke: 2 stemmer: Én af de ovenstående stemmer var afgivet skriftligt (dvs. uden personligt fremmøde i valgøjeblikket), men vurderedes af dirigenten til at være uden betydning for resultatet, idet stemmen ikke ville have kunnet ændre på udfaldet. I alt: 28 stemmer blev afgivet, hvilket stemte overens med den forudgående kontrol af antal fremmødte stemmeberettigede. Jesper Breddam blev valgt som ny formand med øjeblikkelig virkning. De fremmødte kom med afsluttende betragtninger om, hvorledes bestyrelsen i fremtiden kunne udføre bestyrelsesarbejdet uden konflikter; med en højere grad af gennemsigtighed og dialog, samt inddragelse af medlemmerne.
ad 4.
Mødet blev afsluttet i god ro og orden.
 
 -------------------------------------------
 
 
Referat generalforsamling 18. marts 2018

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

  1. Dirigent: Majbrit, referent: Michael, stemmetællere: Anette og Marlene

  2. Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning (mundtlig)

 1. Jesper Breddam redegjorde for året der gik:

  1. Bestyrelsen har brugt den del tid på at håndtere utilfredse medlemmer.

  2. Der blev startet 3 tunfiskehold

  3. Babyhold har kørt godt med Stine og Maja. Initiativet med at starte nyt hold op i januar vurderes til at være en succes.

  4. Vedr. Rokkeholdene: Der var udfordringer med forventningerne til godtgørelse, og bestyrelsen anerkender, at kommunikationen omkring præmisserne kunne have været bedre, så der ikke i december var opstået problemer. Bestyrelsen har brugt en del tid på at kommunikere med en del medlemmer, som var utilfredse med forandringerne.

  5. Der har i denne sæson været hjælpeinstruktører på. Det har fungeret godt. Denise valgte med kort varsel at stoppe om mandagen, men Marlene har assisteret som livredder/instruktør sammen med Kevin.

  6. Foreningen har en ansøgning om at få svømmetider i flere svømmehaller i behandling ved Kultur- og Idrætsudvalget i Køge kommune. Det har vist sig at være lidt vanskeligt at finde tider, især fordi der i Herfølge svømmehal er 10 stævner i weekends på en sæson.

3. Aflæggelse af årsregnskab (Anette)

Der findes i foreningen 2 konti. Den ene er med indlånsrente. Anette redegjorde nærmere for posterne. Der er ikke afholdt sommerfest, julefrokost eller andet, hvorfor der var et overskud på budgettet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2019 (Anette)

Foreningens budget går nogenlunde op. Sidste års budget var første gang, der var et lille underskud. Dette skyldtes til del et større end normalt antal instruktører.

Jesper havde et forslag til budgettet til beslutning på generalforsamlingen: Om foreningen til Borgerforeningen skal give et tilsagn til et tilskud på 10.000 kr. til en tømmerflåde på Kimmerslev sø. Pt. er der indkommet ca. 6000 kr. til projektet.

Efter en dialog om emnet blev det besluttet, at bestyrelsen undersøger nærmere om mulighederne og begrænsningerne for at tildele 10.000 kr. til Borgerforeningen. Dette ved en revisor. På baggrund af svaret fra revisor vil bestyrelsen undersøge, hvad der skal gøres for at initiativet kan eller ikke kan viderebearbejdes.

5. Indkomne forslag (ingen)

6. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

Maria Hedegaard ønskede at stille op til bestyrelsen.

Marlene Hanfgarn ønskede at stille op til bestyrelsen.

Majbrit havde ombestemt sig, og ønskede alligevel at stille op.

Bestyrelsen vedtog at opnormere bestyrelsen til 5 medlemmer.

Til bestyrelsen blev valgt:

Majbrit Jensen

Marlene Hanfgarn

Konstitueringen blev ved efterfølgende bestyrelsesmøde:

Formand Jesper Breddam
Næstformand Michael Siltan
Kasserer Anette Munch Sauer
Bestyrelsesmedlemmer Majbrit Jensen og Marlene Hanfgarn Kristiansen 

7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

Intet at behandle

8. Evt.

Punkt vedr. proces for betaling af regninger udskydes til første bestyrelsesmøde.

Vedr. instruktørdækning: Majbrit oplyste, at hun kan sidde som livredder om tirsdagen, fx hvis Astrid kan tage undervisningen. Endvidere kan hun som afløser godt tage holdene.

 
 ----------------------------------------
 
Generalforsamling i BIF svømmeafdeling 26/3 - 2017 kl:12:44

Referat:

Til stede: Anette, Jesper og Julia

Jesper er dirigent og referent er Julia, stemmetæller Julia og Anette.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med annonce i lokalaviser 3 uger før samt mail til alle 214 medlemmer to uger før.

Punkt 2 Formandens beretning

Ang. instruktører har været en kæmpe udfordring at skaffe instruktører, men al undervisning har alligevel kørt. Kun tre aflysninger på torsdagsholdene har været i overkanten. Det kører ellers fint. Instruktørmanglen gør, at vi kører lidt på pumperne, og der mangler folk til udviklingsopgaverne.

Koordinering af undervisning, vi vil gerne mere. Udfordringer med ordensregler, nogle sejler lidt. Regler om hvor mange børn må gå i vandet, at børnene går for tidligt i vandet.

Svømmesalen er skiftet fra at høre under Social- og Sundhedsforvaltningen til at blive drevet af Køge Svømmeland, hvilket betyder strengere regler, meget mere kontrol og styr på tingene. Vi har delt adgangskort ud til alle instruktører og samtlige medlemmer, og det kører efter omstændighederne fint.

Driftmedarbejdere holder meget øje med vores drift og har et horn i siden på os ang. Regler, oprydning og drift.

Køge har en underleverandør ETK teknik. De har ved nogle lejligheder påpeget, at vi ikke overholder reglerne og roder. Ved en lejlighed blev vi beskyldt for at ødelægge en låge med vilje. Det er nu ro på sagen, men vi arbejder på at få et bedre forståelse for hinanden. Reglerne bliver overholdt og vi holder fast i det. Vi oplever at alle instruktører overholder reglerne.

Jesper har som rep. for BIF Svømning deltaget i byudviklingsmøde. Der er lavet anlægsbudget 2020 til en ny svømmehal, men det er selvfølgelig stadig meget usikkert om der overhovedet menes i Borup, og meget langt fra at være besluttet endnu. Samtidig arbejdes med store planer for udbygning/udvikling af faciliteterne i og omkring hallen i BIF’s ”Hus og Plads”-udvalg. Hvis planer for evt. svømmehal skal udvikles, vil det meget vel kunne blive i dette forum.

Der skal laves en samlet pakke med idrætstilbud og det deltager vi meget gerne i. Vi taler for en svømmehal det vil løfte idrætslivet i Borup.

Borup har en stor tilvækst hvilket giver mulighed for udvikling i idrætslivet. Hvis der skal bygges en svømmehal i Borup er det et stort udviklingspotentiale for BIF Svømmeafdeling.

Aqua Convention er der tre af vores instruktører der har deltaget. Kursus i Roskilde var der to af vores instruktører. Vi har indledt et samarbejde med Dansk Svømmeunion. Vi er nu medlemmer af DGI, Dansk svømmeunion som har indledt et samarbejde. DGi har overtaget Babysvømning og Aquafitness. Dansksvømmeunion har tilbudt kurser i outdoor svømning og tilbyder mange spændende kurser og er billige. Åbenvand svømning og i svømme teknik. Det ville være spændende at lave noget i Kimmerslev Sø. Klubben har deltaget i svømmeeventet Christiansborg Rundt, og vi som klub vil gerne deltage med et stafethold.

Vi har forsøgt os i et stævne, som vores børn har deltaget i, og der er et stævne igen den 2. april. 2017 det er i DGI regi.

Vi vil gerne kunne forsætte vores børn i Køgesvømmehal/eller evt. en ny svømmehal i Borup der går på Delfinhold og i stedet for at de går her på vores tunhold 7-14 år, det skal blive et niveau efter vores hold. Hvis der kommer en svømmehal her i Borup vil det være godt med den erfaring. Det er noget vi går efter i efteråret 2018. Tak til alle instruktør der arbejder her frivilligt og som ikke er her i dag. Tak til Tanja efter 8 år som aktiv her i klubben, hun har betydet meget for denne klub.

Tak til Rikke som stopper, efter 2½ år i svømmeklubben.

Punkt: 3

Anette fremlagde et flot resultat, næsten i balagne med et lille underskud på 4500,- som skyldes flere kurser og omkostningsgodtgørelser. Regnskabet er godkendt.

Punkt 4. Vi pålægger at få lidt ekstra omkostninger næste år, da vi gerne vil forsøge at honorere ”føl”, for at få flere instruktører. Pt. har både Marlene og Vivi deres store børn under oplæring, og Julia har også en datter, som kan være interesseret.

Vi vedtog et uændret kontingent på 700kr pr. hold.

Punkt 5 ingen indkomne forslag

Punkt 6. Tanja stopper og Anette vil gerne forsætte. Der er fredsvalg. Michael Siltan blev valgt i stedet for Tanja, og Anette blev genvalgt.

Punkt 7: Der var ikke mødt nok til at lave flere udvalg og repræsentanter. Vi inviterer Ann-Christine til et møde om outdoorsvømmning.

Punkt 8. Eventuelt:

Anette forslår at vi holder et møde med Køge Svømmeland og vores instruktører. Forslag om at instruktørenes børn kunne komme som ”føl” og blive lært op som instruktører og få en lille betaling for arbejdet.

Forslag om at kontakte Sanne Skov for at lave et weekend arrangement evt. 20. august for instruktør og børn. Forslag om et møde afslutnings og planlægning af nyt sæson evt. søndag den 21. maj kl 12:30

Referent: Julia


 
 
Referat af generalforsamling i svømmeklubben 10. marts 2013 kl. 12.30 i Aktivitetshuset
Dirigent og referant blev valgt.

Formandens beretning:
Gravidsvømning en succes. Holdene er godt fyldt op og svømmerne er meget glade. Det er en udfordring for Stine, der føler, at hun bruger for meget tid på det. Vi er meget glade for at have hende og de gravide med i svømmeklubben og vil strække os langt for at det kan fortsætte på en god måde for alle.
Stor udfordring med instruktører. Til sommer stopper Vivi og Sanne. I løbet af 2012 stoppede Katrin, Bettina og Tanja som instruktører. Desuden har to andre instruktører givet udtryk for, at instruktørarbejdet har fyldt meget, og det har været svært at finde tid og overskud. Der henstilles KRAFTIGT til, at bestyrelsen og instruktørerne leder INTENST efter kandidater til instruktørposterne fra nu af. Vi må erkende, at instruktører ikke dumper ned fra træerne og må gå ud fra, at nye instruktører som så ofte før må rekrutteres blandt forældrene til vores svømmere, for at svømmeklubben kan blive ved med at fungere.
Vi er MEGET glade for, at vi inden for det sidste halve år netop har kunnet skrive to forældre på vores instruktørliste: Dennis og Mogens er kommet rigtig godt ind i klubben, og deres arbejde med svømmerne om søndagen og om mandagen ser meget lovende ud.
Kontingentnedsættelse ok. Vi satte kontingentet ned fra 800 til 700. Desuden har vi gjort nogle af holdene mindre, og vi har tilbudt ekstra svømning på udvalgte lørdage uden ekstra betaling. Som det fremgår af næste punkt, har økonomien det alligevel mere end fint.
 
Regnskab
Overskud 2012 ca 61.000
Indtægter ca. 169.000
Udgifter ca. 108.000
Heraf ca 54.000 til omkostningsgodtgørelse. Møder plus diverse ca. 25.000 - heraf julefrokost 4600, sommerfest 2500, gaver 6000, rep svømmevogn 5500. Mere fik referanten ikke fat i...
Vi er enige om at give afkald på kursusgodtgørelsen fra Køge Kommune således at BIF modtager godgørelse også fra vores kurser men fordeler det til andre afdelinger.
 
Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen skæres af flere grunde fra 5 medlemmer til 3 medlemmer. Det ikke er hensigsmæssigt med instruktører, der udfører dobbeltarbejde, og hvis en instruktørpost med 1½-2 timers ugentlig undervisning plus forberedelse mv. udløser samme godtgørelse, kan vi også forvente, at et bestyrelsesmedlem arbejder en del hver uge. Det er vigtigt, at bestyrelsen aflaster instruktørerne mest muligt. Der er mange opgaver som bestyrelse - her nævnes hurtigt noget af det, vi kom på: Arrangering af afslutninger, holdbeskrivelser, undervisningsmappe, arrangement med KSK med afsluttende svømmere, hjemmeside og medlemsregistrering, nyhedsbreve, avisartikler, kontakt med Aktivitetshuset, kommunen, hovedforeningen m.fl., sæsonoverflytning, kontakt med medlemmer, økonomi, kursusplanlægning og sikkert mange andre ting.
Jesper James fortsætter som formand (ikke på valg)
Til de øvrige to bestyrelsesposter stillede Anette Munch Sauer og Tanja Kragesteen op. De blev valgt, og bestyrelsen konstituerer sig på et kommende møde. Umiddelbart ser det ud til at blive:
Formand Jesper James Jensen
Næstformand Tanja Kragesteen
Kasserer Anette Munch Sauer.
Eventuelt
Sanne foreslog at leje en hel svømmehal til et kæmpe gratis arrangement for alle vores svømmere. Alle var positive, og den nye bestyrelse går videre med planen.
Tak for et godt møde.
Referent: Jesper Breddam
 
 

 
Referat af generalforsamling18/3-2012

 

Tanja Kragesteen blev valgt som dirigent. Jesper Breddam referent.

Formand Jesper James Jensen berettede: Vi er startet med hold til gravide, og det tegner til at blive en succes. Katrin stopper som instruktør efter denne sæson, men Malene vender tilbage. Der er en nyinstruktør på vej. Disse udskiftninger kommer nok til at ændre lidt på instruktørbesætningen på enkelte dage.

Kasserer Anette Munch Sauer fremlagde revideret regnskab med pænt overskud og budget for det kommende år. Der var debat om evt. nedsættelse af kontingent. Alle var enige om at udskyde kontingentfastsættelsen til et senere bestyrelsesmøde den 26/4-12, hvor kasserer og formand vil have regnet på et nyt forslag til budget med lidt lavere kontingent. (nb. dette møde resulterede i en beslutning om at nedsætte kontingentet til 700 kr. for den kommende sæson)

Der var ingen indkomne forslag.

Jesper James Jensen, Martin Hedegaard og Tanja Kragesteen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Under udvalg og eventuelt blev en del emner berørt: Vi var enige om at holde fast i, at børnene svømmer sidste sæson det år, de går i børnehaveklasse. Sanne Lytje Kjær forsøger at aftale et brobygningsarrangement med Køge Svømmeklub for de svømmere, der bliver for gamle til vores klub. Tanja og Martin arbejder videre med at arrangere en sommerafslutning i Multihallen. Jesper B arbejder på at arrangere kursus i Borup til august. Svømmeklubben har fået sin egen side på Facebook. JJJ skriver til alle forældre om dette. På instruktør-/bestyrelsesmødet 26/4 planlægges bla. overflytning, diplomer, budget/kontingent, mærkesvømning mv. Vi tilstræber at deltage i kulturnatten igen i år. Husk at aktivere nogle menige svømmeforældre til dette arrangement – f.eks. i forbindelse med afslutningen i hallen.

Referent: Jesper Breddam

 

-
 
Referat fra:
Generalforsamlingen i BIF-svømmeklub torsdag d. 26 marts 2009.

Ordstyrer. Bo.
1.       Regnskab.
Morten og Flemming (revisorer) har set på regnskab, og fundet det fint på nær et par bemærkninger: - et bilag manglede – men det viser sig at være en bon der er fremvist, men hvor beløbet er forsvundet, da bonen har ligget 1 år. – set af revisorer efterfølgende og godkendt. – Desuden påpegede revisorer nye regler for Cpr.nr på dem der får vederlag samt altid på bilag. Beløb over 5000 kr. skal altid att. Af formanden. Reglen var først blevet os bekendt efter regnskabet var afleveret. Fremover følges ovenstående nye regel.
Ellers var konklusionen at svømmeklubben har en sund økonomi!
 
Anette har omtalt det nye indbetalingssystem for revisorer, - det vil være fint at indføre.
 
Anette har stillet forslag til om vi kunne have råd til at købe en computer til klubben, hvorpå der kunne skrives referater, lægges dokumenter etc . og det må vi gerne!
 
Ellers er vi igen i år fejlagtigt blevet opkrævet for lokaleleje (99.000 kr.) – opkrævningen er trukket tilbage igen, og opkræves ikke fremover.
2.       Valg til bestyrelsen:
Bo stopper som formand og Mette Schrøder som planlægger.
Ny bestyrelse: Jesper James, Anette Sauer,Helle Jensen, Mette Mortensen og Jesper Breddam.
Bestyrelsesposter fastlægges på næstkommende bestyrelsesmøde
3.       Instruktører:
Torben Jensen stopper som instruktør med udgangen af denne forårssæson. Vi takker Torben for alle årene han har været instruktør i svømmeklubben.
Vi håber og regner med at Vivi Heilmann fortsætter som instruktør? Ellers fortsætter Marlene Kristiansen og Jesper Breddam.
Til mødet var vi så heldige at 2 nye instruktører meldte sig ”på banen” – dette er Majbrit Jensen og Maria Hedegaard. Vi siger tusind tak til Jer og glæder os til det fremtidige samarbejde. Nye instruktører tilbydes naturligvis kursus.
4.       Nye regler – og konsekvenser heraf:
Anlægget der renser vandet i aktivitetshuset er forældet og politikerne vil ikke ofre penge på forbedringer. Der for har vi fået brev fra Køge kommune hvor det foreskrives, at der max må være 12 personer af gangen i vandet. (inkl. Instruktør)
Fremover vi l vi med de nye instruktøres hjælp lave 6 babyhold søndag for at få plads til så mange babyer/mindre børn som muligt. På hvert hold kan nemlig kun tilmeldes 5 babyer – med forældre.
De store børn skal fremover iføres vest og alene i vandet.
 
Derudover  skærpes regler for ophold i vandet.
Der må ikke være børn i ”renden” som venter på at komme til at svømme på næste hold.
Smykker og make-up skal af! – og instruktører har ret til at påtale overskridelse!
Håret skal skylles! – og instruktøren har ret til at påtale hvis hår ikke er skyllet godt nok!
Børnene forventes at møde veloplagte, så de kan modtage instruktion, - ellers må børnene gå op!
Der må ikke nydes mad i omklædningsrummet, - men gerne på gang eller v. automat i aktivitetshuset. Instruktører synes det er mindre rart at skulle rydde gammel mad og krummer op i omklædningsrummet, inden de går hjem.
5.       Evt.
-          Indkøb af veste. Sanne køber 5 stk gule veste á 325,-kr/stk. Der købes desuden ”fisko-meter” og dykkerbriller.
-          T-shirts til instruktører: Helle J. – følger op – og får T-shirts bestilt.
-          Bur med veste mangler et hjul og skal ryddes op – det må vi tale om hvem der ordner til næste møde.
-          Kurser: Jesper undersøger kursustidspunkt og priser for baby O-1.
-          1-hjælps kursus. DGI Roskilde afd er billigst (16-17 apr. Afholdes kursus kl.9-15 i Kirke Hyllinge – 1 weekend koster 539,-kr/pers. ) ellers kan vi bestille et lille 1-hjælps kursus med hjertemassage og lungeredning til 500-kr + materiale (min 8 pers. Deltagelse). Vi får tlf.nr. udlev. Og taler om det til næste møde.
-          Vi skal have set på velkomstbrochuren og revidere den. Der skal bl.a. stå at instruktørerne tilstræber at møde ca. 17 gange pr. ½ år, men ved sygdom/rejse ell. Hvor instruktørerne er forhindret har de ret til at aflyse – uden erstatningsdato.
-          Nyt betalingssystem vedtages – og Jesper James vil tage kontakt til personen, der vil vise os systemet. Vi håber han kan komme 19.30 d. 16 april. Systemet gør det muligt for forældre selv at tilmelde deres børn på hold og indmeldelse er først gyldig når der er betalt. Forældre kan også skrive deres børn på venteliste til hold.  Vi aftaler at instruktører sætter sig og vedtager hvor meget børn skal kunne svømme på de fremtidige hold. Desuden vedtages det at instruktører inden sæsonens slutning udleverer anbefalinger til hvert barn – omhandlende hvilket hold instruktøren synes barnet passer til i den kommende sæson. Der skal laves fortrykte sedler med barnets navn og rubrikker som : ikke øvet, let øvet og øvet, - instruktøren sætter kryds der hvor barnet passer til. Derved kan vi have et håb om at forældrene melder deres barn til det rette hold den følgende sæson.
-          Husk fælles hjemmeside  mail.bifsk.dk – det er smart at alt lægges der, så oplysninger ikke skal overførers fra bestyrelse til bestyrelse.  Ring til Jesper James hvis du ikke kan logge dig på.
-          Fremtidige møde: - vi skal diskutere vederlag til bestyrelsen. – skal det fortsætte?
6.       Næste møde: 16 april kl. 19.00 med instruktører. (instruktører planlægger her kommende sæson).